Ρόδος και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τοπικό σχέδιο.

Η νέα αντίληψη για τον τουρισμό θεωρεί σημαντικό να διαφυλαχτεί το περιβάλλον, με την ευρεία έννοια του όρου. Πρέπει επομένως, να προστατευτούν όχι μόνο τα τοπία και οι φυσικοί χώροι, αλλά επίσης: οι φυσικοί πόροι (ιδίως το νερό και ο αέρας), η οικοδομημένη κληρονομιά (αρχιτεκτονική, ιστορική κλπ.), οι πολιτιστικές, κοινωνικές και λαϊκές παραδόσεις, η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Οι εναλλακτικές ή ήπιες μορφές τουρισμού, αποτελούν μια νέα φιλοσοφία για τον τουρισμό.
Τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη διαφορά τους με τον παραδοσιακό τουρισμό είναι: Τουρισμός υψηλής αισθητικής και ποιότητας, εναρμονισμένος με τη φύση και τα οικολογικά συστήματα, μέσα σε κλίμα πολιτιστικής ανταλλαγής και αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων με το ιστορικό τοπίο.

Ο τουρισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νέες ανθρώπινες ανάγκες και ανησυχίες που προκαλεί η συνεχώς εντεινόμενη ανάπτυξη, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η αλλοίωση του ιστορικο-πολιτιστικού τοπίου. Οι άνθρωποι αναζητούν πλέον την πραγματική επικοινωνία και ανανεώνονται μέσα στο φυσικό περιβάλλον, γνωρίζοντας τις πολιτιστικές παραδόσεις και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική μιας περιοχής.

Το σχέδιο ανάπτυξης που προτείνει η ομάδα επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς δράσης:
* Στην ανάδειξη μιας συγκεκριμένης περιοχής ως χώρου ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, αγροτοτουρισμός, αθλητισμός φύσης κα ).
* Στην δημιουργία στην περιοχή αυτή μουσειολογικών δράσεων που να ταυτίζονται με το περιβάλλον, να αναδεικνύουν την αγροτική πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της και να αποτελέσουν τους πόλους ανάδειξης της.
* Στην ανάπτυξη νέων, συμπληρωματικών στα ήδη υπάρχοντα, τουριστικών προϊόντων για τον προορισμό Ρόδος.
* Στην ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων προβολής των προϊόντων αυτών.
* Στην ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου υπηρεσιών προβολής εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμού, αγροτουρισμού κα).