Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις και εκτιμήσεις το 1ο Τοπικό Συνέδριο Ρόδου προέβη στην διατύπωση των ακόλουθων προτάσεων.

1. Δημιουργία οικοτουριστικού προϊόντος.
Εχει καταστεί επιτακτική πλέον ανάγκη ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος, από το γνωστό τρίπτυχο των τριών S (sun, sea, sand - ήλιος, θάλασσα, παραλία) που όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί το σύμβολο της τουριστικής Ρόδου και ο εμπλουτισμός του με νέα στοιχεία μέσα από την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νησιού.
Η δράση αυτή για την δημιουργία προσφοράς οικοτουριστικού προϊόντος, χρειάζεται να περιλαμβάνει πράξεις ανάδειξης και νέων αξιόλογων φυσικών πόρων από κοινού με στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, μέσω της κατάρτισης σχετικών δικτύων τοπικής εμβέλειας ή της χάραξης πολιτιστικών διαδρομών τοπικής σημασίας.
Αυτό το νέο προϊόν πρέπει να λάβει την μορφή εφαρμογής ολοκληρωμένου πιλοτικού προγράμματος τοπικής σημασίας και δημιουργίας πρότυπων οικοτουριστικών υποδομών, ως δημόσιας επένδυσης.
Η υλοποίηση αυτού του τοπικού προγράμματος πρέπει να συμβαδίζει με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του εθνικού σχεδιασμού που προωθεί το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για τον οικοτουρισμό, ως συμπληρωματικού προϊόντος στο παραδοσιακό τουριστικό πακέτο και να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων (υποδομές, προστασία πόρων, διαχείριση επισκεπτών, εξειδικευμένη ενημέρωση-πληροφόρηση επισκεπτών, μάρκετινγκ κλπ) ενώ οι οικοτουριστικές υποδομές θα πρέπει να υλοποιηθούν σε περιοχές με αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξή του.

2. Τοπικό σχέδιο δράσης για τον οικοτουρισμό
Ουσιαστική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και σε χωρικές ενότητες της υπαίθρου. Στα πλαίσια αυτά ο οικοτουρισμός μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη στρατηγική επιλογή προς την κατεύθυνση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της ισόρροπης ανάπτυξης των μικρών αγροτικών χωριών της Ρόδου. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας ενός Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης είναι:

• Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης, με βάση ορισμένους άξονες που προκύπτουν από τους διαθέσιμους παραγωγικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. • Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός επιχειρησιακού σχεδίου με όλες τις συνιστώσες / παραμέτρους ανάπτυξης.
• Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, που προϋποθέτει συντονισμό και οργάνωση των εμπλεκομένων φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα.
Τα στοιχεία αυτά συνεπάγονται τον καθορισμό ξεκάθαρων, εξειδικευμένων και ρεαλιστικών στόχων, και την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, με εσωτερική συνάφεια.

2α. Η περιοχή παρέμβασης
Με βάση τις ως άνω παραμέτρους, η ιδέα/πρόταση που κατατέθηκε στο συνέδριο από τον κ Δημήτρη Κούκουλα για την δημιουργία στην ενδοχώρα του νησιού και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που καλύπτουν τα δημοτικά διαμερίσματα Μαλώνας, Μασάρων, Λαέρμων, Αγίου Ισιδώρου, Εμπωνας, Απολλώνων, Πλατάνια, Ελαιούσας, Αρχίπολης, Διμιλιάς και Σαλάκου (με δυνατότητα προσθήκης εν καιρώ σε αυτά άλλων 3-4 χωριών) του πάρκου φύσης με τίτλο «Ecomuseum of Rodos», μπορεί να αποτελέσει την βάση για την υλοποίηση ενός πιλοτικού τοπικού προγράμματος οικοτουριστικής ανάπτυξης. Τα κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόμενης περιοχής, περιλαμβάνουν έντονο πολιτιστικό, φυσιολατρικό και οικονομικό ενδιαφέρον, γειτνίαση με τα τουριστικά αναπτυγμένα παράλια με εύκολη προσπελασιμότητα προς και από αυτά και περιοχές με έντονα στοιχεία αγροτικής ιστορίας. Το δε οδικό της δίκτυο παρουσιάζεται πολύ καλό. Το φυσικό της περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο το οποίο είναι αποτέλεσμα της παρουσίας μεγάλων ορεινών όγκων, λόφων, πεδιάδων και ποταμών. Στη χλωρίδα των ορεινών περιοχών υπάρχουν σπάνια ενδημικά είδη που είναι σε προτεραιότητα για προστασία. Στην περιοχή έχουν ήδη χαραχτεί κάποιες διαδρομές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Το τοπίο είναι ένα σύνολο αποτελούμενο από πληθώρα αξιόλογων φυσικών στοιχείων, όπως πλούσια χλωρίδα και πανίδα, υγροβιότοπους, φαράγγια, σπήλαια, θέσεις θέας παρατήρησης και αναψυχής κ.ά.

Οι επιμέρους χωρικές ενότητες διαθέτουν επίσης πλούσιους ιστορικούς και πολιτιστι-κούς πόρους, όπως αρχαιολογικούς χώρους, τοπικά λαογραφικά μουσεία, εκκλησίες και μοναστήρια, οικισμούς με παραδοσιακά στοιχεία, κάστρα και αγροτικά μνημεία.

Το οικονομικό περιβάλλον της περιοχής στηρίζεται κυρίως στις παρακάτω δραστηριότητες:
• καλλιέργεια εσπεριδοειδών, της ελιάς και του αμπελιού για τοπική κατανάλωση.
• χειροτεχνικές δραστηριότητες (είδη λαϊκής τέχνης)
• παραγωγή μελιού και τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων.
• ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας
• κηπευτικές καλλιέργειες (λαχανικά).

Όλα τα πιο πάνω συνθέτουν μια πληθώρα θεμάτων που μπορούν να συνθέσουν και αναδείξουν ένα Ecomuseum και να αποτελέσουν αντικείμενα προβολής, προς τους επισκέπτες του.

2β. Το πιλοτικό έργο «Ecomuseum of Rodos»
Το έργο-πρόγραμμα έχει ως στόχο να προάγει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Ρόδου ως προς τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της περιοχής των ημιορεινών κοινοτήτων του νησιού, τόσο ως ελεύθερου φυσικού αγαθού, όσο και ως οικονομικού πόρου. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή δικτύου διαδρομών στο φυσικό περιβάλλον μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το οικοσύστημα και την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά, της περιοχής αυτής. Συνεπώς, η προσέγγιση έχει διπλή δράση: Να αφυπνίσει το οικολογικό αίσθημα του κοινού, αλλά και να προβάλλει το φυσικό περιβάλλον, μαζί με την πολιτιστική κληρονομιά, ως έναν οικονομικό πόρο, ο οποίος μπορεί να αποφέρει και οικονομικά οφέλη έμμεσα ή άμεσα, αναπτύσσοντας ενέργειες και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή ακριβώς η διπλή στόχευση θα προδιαγράψει και τις ειδικές ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα.

Το Ecomuseum of Rodos, θα αποτελείται από ένα δίκτυο σημαντικών επισκέψιμων χώρων σε αυτά τα χωριά της κεντροανατολικής πλευράς του νησιού Η πρόταση προβλέπει την δημιουργία στην περιοχή αυτή δράσεων μουσειολοκής διάρθρωσης, με βάση την αγροτική ζωή και παραγωγή αλλά και σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των οικισμών που θα συμμετέχουν.

Μέσα από αυτά τα στοιχεία-εκθέματα, ο επισκέπτης αφενός θα μπορεί να γνωρίσει την αγροτική ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα των χωριών της Ρόδου και αφετέρου θα συμβάλουν στην προώθηση μιας βιωματικής σχέσης των ανθρώπων με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Σταδιακά και κλιμακωτά, τα ποιοτικά προϊόντα της περιοχής που είναι η φύση και το τοπίο, τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία, τα χωριά, τα εργαστήρια παραγωγής προϊόντων και οι πολιτισμικές δραστηριότητες θα αναδειχτούν σε "αγαθά πολιτισμού" που θα προσφέρονται στους επισκέπτες της Ρόδου ως στοιχεία εμπλουτισμού του ως σήμερα τουριστικού μας προϊόντος της.

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε στο συνέδριο, η κεντρική ιδέα της δημιουργίας του δικτύου για το "ταξίδι στο χώρο και το χρόνο στο περιβάλλον της Ρόδου", όπως έχει αυτό ονομαστεί, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από έξι θεματικούς άξονες, κάθε ένας από τους οποίους αποτελείται από επιμέρους θεματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό θα έχει τη μορφή δικτύου διαδρομών στο φυσικό περιβάλλον, μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το οικοσύστημα και την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά της περιοχής αυτής.

Οι διαδρομές αυτές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) θα είναι:
Το δίκτυο της φύσης: Θα αφορά επισκέψεις αφενός σε αγροτικές καλλιέργειες (ελιάς, πορτοκαλεώνων, αμπελιών και άλλων προϊόντων) και αφετέρου σε δύσβατες ημιορεινές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα αναβαθμισθούν και οι εναπομείνασες στην περιοχή αγροτικές καλλιέργειες και τοπική παραγωγή, η οποία με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται και σε προϊόν πολιτισμού και τουρισμού.
Το δίκτυο των γλυκών και αλμυρών νερών: Περιλαμβάνει επισκέψεις στις πηγές και τους υδάτινους πόρους (φράγμα Γαδουρά , Επτά πηγές, Κόκκινο νερό, πηγές και κοίτες ποταμού Χα) ή στην θάλασσα (δέλτα ποταμών, Χαράκι, Αγάθη, Κόκκινη άμμος), και γνωριμία με το οικοσύστημα τους.
Το δίκτυο του φαγητού, του ποτού και της γιορτής: σε αυτό το δίκτυο σκοπός είναι αφενός να οργανωθούν επισκέψεις και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, και αφετέρου να διατηρηθούν οι ρίζες των ανθρώπων που κατάγονται από τα χωριά αυτά, με τη γενέτειρά τους.
Το δίκτυο έργα και ημέρες: που σκοπεύει στην επίσκεψη σε χώρους παραγωγικών δραστηριοτήτων των κατοίκων (καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια, τοπικά εργαστήρια κεραμικής, υφαντουργίας).
Το δίκτυο της ιστορίας: με επισκέψεις σε πολιτιστικά μνημεία (κάστρα, εκκλησιές/μοναστήρια, αρχαιολογικούς χώρους).
Το δίκτυο τέχνες και γράμματα: στοχεύει εκτός των τοπικών φεστιβάλ, που ήδη διοργανώνονται (θρησκευτικά πανηγύρια) να διοργανωθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις και σε άλλες περιοχές με θέματα που θα προσελκύσουν ευρύτερες ομάδες επισκεπτών.

2γ. Φάσεις υλοποίησης της δράσης του Ecomuseum of Rodos
Η δημιουργία του Ecomuseum θα περιλαμβάνει τις κάτωθι φάσεις:

• Την καταγραφή του οικολογικού και πολιτιστικού "αποθέματος" της περιοχής παρέμβασης και την επιλογή μέσα από αυτό των φυσικών σταθμών των διαδρομών (αξιοθέατα, ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, καλλιέργειες-κτήματα κ.λ.π.).
• Την ανάδειξη των σημείων αυτών με ήπιας μορφής παρεμβάσεις.
• Την εξασφάλιση της προσπελασιμότητας σε αυτά (αναλόγως του χαρακτηρισμού του καθενός με βαθμό δυσκολίας).
• Την εγκατάσταση κέντρων πληροφοριών info kiosk / πολυμεσικών σταθμών οργανωμένων σε δίκτυο, σε επιλεγμένα σημεία των διαδρομών (τουλάχιστον ένα σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα που συμμετέχει στην δράση). Η δράση αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από αναπτυξιακό υπουργείο. (Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ,)
• Προώθηση / προβολή των διαδρομών μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου ). Οι πολυμεσικοί σταθμοί, πέραν του ότι θα προβάλουν συνεχώς την περιοχή στο διαδίκτυο, θα εξασφαλίζουν παράλληλα σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής, μια κοινή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου τουριστικών υπηρεσιών.

Η δράση αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

3. Καταγραφή του οικολογικού και πολιτιστικού "αποθέματος”
Η μελέτη καταγραφής του οικολογικού και πολιτιστικού "αποθέματος” της περιοχής παρέμβασης θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών και των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της περιοχής παρέμβασης, καθώς το οικοπολιτιστικό απόθεμα σχετίζεται με ένα πλήθος παραγόντων, τοπικού χαρακτήρα και ύφους, που προσδίδουν ταυτότητα και ουσιαστικά προσδιορίζουν την περιοχή. Τέτοια είναι τα οικολογικά της χαρακτηριστικά, η ποιότητα του φυσικού της περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος, οι γεώτοποι, τα λαογραφικά στοιχεία της και οι ιδιαίτερες δεξιότητες των κατοίκων της.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να προβλέπει πως όλα τα αποθέματα που θα καταγραφούν θα ταξινομηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σκοπός αυτής της επιζητούμενης ομοιομορφίας είναι να παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης όλων των στοιχείων σε σχέση με την τουριστική τους αξιοποίηση από τους τοπικούς φορείς προς όφελος της ανάπτυξης της περιοχής τους. Με τη βοήθεια αυτής της ταξινόμησης, τα αποθέματα θα μπορούν να καταταγούν σύμφωνα με το στάδιο της αξιοποίησης που ευρίσκονται, το βαθμό σπουδαιότητάς τους και φυσικά τις δυνατότητες για τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη.

Αφού δε γίνει αυτή η ταξινόμηση, να θέσουν προτεραιότητες ως προς την αξιοποίηση των και να σχεδιάσουν με ακρίβεια δράσεις που σκοπό θα έχουν την ένταξη τους στο δίκτυο του Εcomuseum of Rodos. Οι εργασίες (όπου απαιτηθούν) για την ανάδειξη των σημείων αυτών με ήπιας μορφής παρεμβάσεις, και την εξασφάλιση προσπελασιμότητας σε αυτά, θα πρέπει να γίνουν με ευθύνη του κάθε δήμου της περιοχής.

4. Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις στο οικοτουριστικό προϊόν
Οι υποστηρικτικές ενέργειες αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας του τοπικού σχεδίου για τον οικοτουρισμό . Για αυτό και ένα προϊόν εναλλακτικών ή συμπληρωματικών μορφών τουρισμού, όπως τα παραπάνω αναφερθέντα για την ενδοχώρα της Ρόδου, χρήζει σχεδιασμού και κατάλληλες δράσεις σε τρία επίπεδα:

Παραγωγή
Οργάνωση – Προβολή
Προώθηση – Πώληση.

Οι δράσεις στα δύο πρώτα επίπεδα – Παραγωγή και Οργάνωση-Προβολή – είναι ευθύνη της Τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών που θα συμμετάσχουν με την απαραίτητη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ το τρίτο επίπεδο (Προώθηση – Πώληση) επιβάλλει μια διακρατική δικτύωση, προϋπόθεση αποτελεσματικότητας των ενεργειών marketing. Ως εκ τούτου, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που απαιτούνται επιβάλλουν, εκτός από την παραπάνω διαμόρφωση προϊόντων και τον παράλληλο σχεδιασμό δικτύων συνεργασίας σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Ειδικότερα:

α. Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών
Προϋποθέτει την ανάπτυξη τοπικών προτύπων ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες οικοτουρισμού, με τα οποία θα πιστοποιούνται φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην δράση. Την οργάνωση των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Την συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς για την εισαγωγή και εμπέδωση της αντίληψης για την ποιότητα στους επιχειρηματίες και απασχολούμενους. Και τέλος την ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχο ποιοτικών σημάτων για τοπικά προϊόντα.
β. Marketing και Εμπορία
Έρευνα για το profile και την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών της περιοχής. Εκπόνηση ενός marketing plan, με το κατάλληλο promotional mix (προβολή- προώθηση). Επιλογή των κατάλληλων καναλιών διάθεσης (εξειδικευμένα πρακτορεία, κέντρα ηλεκτρονικών κρατήσεων, σύλλογοι κα).
γ. Κατάρτιση – Υποστήριξη
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, με δράσεις κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα και την παροχή υπηρεσιών ποιότητας.
Μελέτη διερεύνησης για διαμόρφωση νέων αγροτουριστικών προϊόντων.Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρηματίες
δ. Διατοπική και Διακρατική Δικτύωση.
Η προσέγγιση σχεδιασμού τοπικού προϊόντος με θεματικό προσανατολισμό διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης μονίμων συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων, σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο. Εκτιμάται ότι αυτό το δίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί και να διευρυνθεί με τον κατάλληλο τρόπο, από τοπική πρωτοβουλία να καταστεί πιλοτικό και λειτουργικό, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα εργαλείο διακρατικής συνεργασίας. Αυτό το στοιχείο είναι μία εκ των ουκ άνευ προϋποθέσεων για καλύτερη τοποθέτηση στη διεθνή τουριστική αγορά και για αποτελεσματικό marketing.

5. Ενέργειες Προώθησης – Προβολής
Θα πρέπει να δημιουργηθούν και χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας.

α. Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα προβάλλονται οι προορισμοί σε επίπεδο Δήμου και Κοινότητας, οι πολιτιστικοί και πολιτισμικοί πόροι, οι τοπικές δραστηριότητες και προϊόντα, οι διαδρομές πεζοπορίας, ξενώνες κτλ.
β. Έκδοση τουριστικού οδηγού που θα περιλαμβάνει προτάσεις διαδρομών, στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό και προτάσεις για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο οδηγός θα παρουσιάζει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα εκδοθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
γ. Συμμετοχή σε εξειδικευμένες ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.
δ. Διοργάνωση εκδηλώσεων στις οποίες θα προβάλλονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής όπως η τοπική κουζίνα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, η τοπική αρχιτεκτονική, ο πλούτος των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Για τον σκοπό αυτό αρχικά θα γίνει καταγραφή και φωτογραφική αποτύπωση των πολιτιστικών λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων και φυσικών στοιχείων και όλων των επιχειρήσεων της περιοχής που θα συμμετάσχουν στη δράση και στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση και παρουσίαση όλων των υπηρεσιών που παρέχει η περιοχή. Με βάση αυτές τις πληροφορίες θα ακολουθήσουν και:

α. Σχεδιασμός και έκδοση φυλλαδίων & αφισών με θέμα τις αξιόλογες τουριστικές πολιτιστικές και φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.
β. Έκδοση θεματικών χαρτών που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, συνοδευόμενοι με πληροφορία. Μπορεί να γίνει μια σειρά χαρτών όπου θα απεικονίζονται ξεχωριστά περιπατητικές διαδρομές, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία και μοναστήρια, περιοχές φυσικού κάλους & αξιόλογα οικοσυστήματα.
γ. Καταχωρήσεις σε περιοδικά περιβαλλοντικού, και αγροτουριστικού ενδιαφέροντος.
δ. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ταξιδιωτικούς καταλόγους και σε έντυπα Tour operators.

6. Θεσμοθέτηση ετήσιου forum οικοτουριστικής ανάπτυξης των χωριών
Η Οργανωτική Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση και προώθηση της ιδέας της συνεύρεσης των ενδιαφερομένων για το ζήτημα της οικοτουριστικής ανάπτυξης και δημιουργίας του Ecomuseum of Rodos και τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξέλιξη αυτής της πιλοτικής δράσης που τώρα αρχίζει. Η συνάντηση αυτή, μετά την επίτευξη διακρατικής δικτύωσης, θα μπορούσε να μετεξελιχθεί και σε ένα ετήσιο Forum διατοπικής εμβέλειας.

Στα πλαίσια αυτά εισηγείται στους συνδιοργανωτές, σε συνέχεια αυτού του πρώτου Συνεδρίου την διοργάνωση της 2ης συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2009.

Παράλληλα η Επιτροπή εισηγείται τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού δικτύωσης και αλληλοενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της ανάπτυξης του οικοτουριστικού προϊόντος της Ρόδου (Παρατηρητήριο). Το Παρατηρητήριο αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρχικά υπό την αιγίδα της ΤΕΔΚ και με την συμμετοχή των συνδιοργανωτών του συνεδρίου (ΔΟΤ, ΑΝΔΩ και Ecmuseum of Rodos), και να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις ενός εξ αυτών. Μια από τις πρώτες δράσεις του θα είναι να σχεδιασθεί ένας «Οικοτουριστικός χάρτης της Ρόδου» προκειμένου να γίνει αναλυτική μελέτη και καταγραφή των διαθέσιμων και των εν δυνάμει αγροτουριστικών πόρων σε επίπεδο νησιού, δήμου και κοινότητας, έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες τοπικών θυλάκων αγροτουριστικού πλούτου.

Το όργανο αυτό μπορεί σε μία επόμενη φάση να μετεξελιχθεί στον οργανισμό διαχείρισης και συντονισμού τις προσπάθειας ανάπτυξης των δράσεων αυτών.

Επιπροσθέτως σε κεντρικό και εύκολα προσπελάσιμο από τους επισκέπτες του νησιού σημείο της πόλης, προτείνεται να δημιουργηθεί το γραφείο πληροφοριών και προώθησης (info centre) για τις δράσεις οικοτουρισμού που υπάρχουν στο νησί. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια διαδημοτική δράση και η ευθύνη λειτουργίας του να αναληφθεί από την ΤΕΔΚ.