ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Eίναι γνωστό ότι τα Δωδεκάνησα διασώζουν πολύμορφα και ξεχωριστά πολιτισμικά συστήματα, ανεξάρτητα και διαφορετικά, εν πολλοίς αυτόνομα και αυτάρκη, που διαμορφώθηκαν με βάση τις φυσικές, ιστορικές, πληθυσμιακές και οικονομικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες του κάθε νησιού. O συνδυασμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, των ναυτικών επαγγελμάτων και των εμπορικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, μαζί με την αυτάρκεια που έπρεπε να έχει η κάθε παραδοσιακή κοινωνία για να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά και οι νεότερες τουριστικές επιδόσεις και οι κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί που αυτές έφεραν, επέδρασαν άμεσα πάνω στα παραδοσιακά επαγγέλματα του κάθε νησιού των Δωδεκανήσων. Αναπόσπαστο κομμάτι της λαογραφικής Δωδεκανησιακής κληρονομιάς είναι τα επαγγέλματα που ασκούσαν για αιώνες ολόκληρους οι κάτοικοι των νησιών αυτών. Ακόμα κι αν έχουν σιγά-σιγά εκτοπιστεί, τα επαγγέλματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Δωδεκανησιακής παράδοσης.

Στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται τα παραδοσιακά επαγγέλματα και οι τέχνες που αναπτύχθηκαν στα Δωδεκάνησα. Αυτά διακρίνονται σε όσα δεν υφίστανται στις μέρες μας αλλά αναπτύχθηκαν παλαιότερα και σε αυτά που συνεχίζουν να ασκούνται ακόμα. Αυτά παρόλο που υπάρχουν μέχρι σήμερα έχουν πολλές πιθανότητες να εκλείψουν σύντομα. Μερικά από αυτά παρέμειναν αναλλοίωτα στο πέρασμα των χρόνων άλλα πάλι υιοθέτησαν στοιχεία της σύγχρονης εποχής διατηρούν όμως την παραδοσιακή τους μορφή